Skip to main content

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti EspressoServis s. r. o.

Obchodní podmínky společnosti EspressoServis s. r. o., se sídlem č.p. 58, 392 01 Zvěrotice, IČ 28061896, DIČ CZ28061896, zapsané v obchodním rejstříku oddíl C 14954 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích (dále jen „EspressoServis“ nebo „prodávající“).
 
I. Všeobecná ustanovení
 
1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) platí pro zákazníky prodávajícího (dále jen „kupující“). V těchto obchodních podmínkách je uvedeno, které části těchto obchodních podmínek se vztahují na spotřebitele a které na podnikatele. Části těchto obchodních podmínek, které nejsou takto označeny, se použijí pouze v případě, pokud kupující je spotřebitelem.
 
2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího a dále na vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti nebo na základě smlouvy o dílo uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím ohledně mimozáručního servisu či mimozáruční opravy zboží (dále jen „mimozáruční servis“) prodávajícím. Pokud není v těchto podmínkách výslovně uvedeno, že daná část obchodních podmínek se vztahuje ke smlouvě o dílo, je taková část těchto obchodních podmínek aplikovatelná pouze na vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, pokud dle kogentních ustanovení právních předpisů nemají platit rovněž na smlouvy o dílo. Pro zjednodušení terminologie, bude dále  EspressoServis s. r.o. označován jako prodávající a jeho zákazníci jako kupující i ve vztazích souvisejících se smlouvou o dílo na mimozáruční servis. 
 
3. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese http://www.espressoservis.cz/ (dále jen „webová stránka“). Zbožím se pro účely této smlouvy rozumí zejména kávovary, jejich příslušenství, případně čisticí přípravky ke kávovarům a káva. Případně další zboží, které prodávající zařadí do svého sortimentu.
 
4. Uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o dílo kupující vyjadřuje souhlas s obchodními podmínkami a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před uzavřením kupní smlouvy či smlouvy o dílo upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 
5. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě či smlouvě o dílo. Odchylná ujednání v kupní smlouvě či smlouvě o dílo mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.
 
6. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který dodává kupujícím zboží nebo služby.
 
7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Takové změny však budou aplikovány pouze na smlouvy uzavřené v době po zveřejnění takové změny obchodních podmínek.
 
8. Uzavřená smlouva bude u prodávajícího uložena a prodávající k ní umožní spotřebiteli na vyžádání přístup. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány níže a na internetových stránkách prodávajícího. Pokud by se při zadávání dat před podáním objednávky objevily v systému chyby, upozorní na ně kupující prodávajícího a ten učiní opatření.
 
9. Ceníkem se pro účely této smlouvy rozumí ceník prodávajícího na internetových stránkách https://eshop.espressoservis.cz/help
 
10. Ustanovení tohoto čl. I. odst. 3-9 se vztahují jak na kupní smlouvu, tak na smlouvu o dílo a to ve vztazích jak se spotřebiteli tak i podnikateli. 
 
II.1 Kupní smlouva
 
1. Návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Vzniklou smlouvu lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo v případě splnění zákonných důvodů. Prodávající si mimo případy stanovené zákonem vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo dodávka zboží od výrobce by trvala nepřiměřeně dlouhou dobu nebo se podstatným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že kupující zaplatil již část kupní ceny nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka (v takovém případě zrušení objednávky prodávajícím) vrácena zpět. Objednávku je v takovém případě prodávajícím oprávněn zrušit emailovou nebo písemnou zprávou.
 
2. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na ikonu „dokončit objednávku“.
 
3. Pokud není na internetových stránkách u konkrétního zboží uvedena výše kupní ceny, obdrží zájemce o koupi takového zboží výši kupní ceny emailem na vyžádání.
 
4. Ujednání v tomto článku II.1 se vztahují jak na kupujícího spotřebitele, tak i na kupujícího podnikatele.
 
II.2 Smlouva o dílo na mimozáruční servis
 
1. Mimozáruční servis je možné zajistit některým z těchto způsobů:
 
a) objednat svoz zařízení do servisu zdarma v rámci ČR na stránce: http://eshop.espressoservis.cz/Order/CreateOrderForm . Kupující ve vlastním zájmu zabalí reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalu tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození.  
Po obdržení zařízení zašle prodávající kupujícímu potvrzení o přijetí zařízení do servisu. Po diagnostice závady prodávající odešle kupujícímu cenový rozpočet opravy, který kupující potvrdí.
 
b)  kávovar doručit osobně na adresu EspressoServis s.r.o., Zvěrotice 58, Soběslav, 392 01. V takovém případě uzavírá kupující s prodávajícím smlouvu na místě.
 
c) objednat příjezd technika ke kupujícímu za cenu  uvedenou v ceníku + náklady na opravu. Pokud si kupující dojedná s prodávajícím či jeho technikem dobu návštěvy technika a ve sjednané době nezajistí přístup technika k zařízení, uhradí úhradu za výjezd technika ve výši dle ceníku. .
 
2. Pokud kupující zašle či předá prodávajícímu zboží za účelem mimozáruční opravy, prodávající provede diagnostiku a kupující následně odmítne opravu, je kupující povinen uhradit prodávajícímu cenu diagnostiky ve výši 1000,– Kč vč. DPH a náklady na přepravu zboží od prodávajícího zpět kupujícímu ve výši minimálně 200,- Kč vč. DPH.
 
3. Cena za mimozáruční opravu zařízení činí 1.000,– Kč včetně DPH, pokud v daném případě nebude sjednána cena jiná nebo se nejedná o běžné udržovací práce. Prodávající je oprávněn s ohledem na rozsah prací účtovat cenu nižší. 
 
4. Při vrácení zařízení zpět kupujícímu, kupující si zařízení před převzetím řádně zkontroluje neporušenost zařízení a kompletnost jeho příslušenství a to tak, že zařízení před jeho převzetím vybalí a důkladně prohlédne. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, a/nebo nevyznačí zjevné vady do předávacího protokolu (přepravního listu), nemůže uplatnit jakékoliv nároky týkající poškození zařízení.
 
5. Kupující odkliknutím, že byl seznámen s těmito podmínkami, potvrzuje, že prodávající je oprávněn započíst s opravou okamžikem, kdy mu bude zařízení doručeno. 
 
6. Ujednání v tomto článku II.2 se vztahují jak na kupujícího spotřebitele, tak i na kupujícího podnikatele.
 
III.1 Práva z vadného plnění
 
1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 NOZ.
 
2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 
3. Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může kupující spotřebitel i podnikatel požadovat opravu zboží. V případech stanovených zákonem má kupující spotřebitel i podnikatel právo rovněž na výměnu zboží (pokud se vada týká pouze součásti zboží, může spotřebitel požadovat jen výměnu součásti), na slevu z kupní ceny, či odstoupit od kupní smlouvy. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující – spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující – spotřebitel rovněž právo od smlouvy odstoupit. Kupující – podnikatel má i v takovém případě právo pouze na opravu zboží. Za opakovaný výskyt vady po opravě se považuje stejná vada, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována a která se znovu vyskytne. Bylo-li zboží v době před uplatněním reklamace opravováno nejméně třikrát pro různé odstranitelné vady, má se za to, že trpí větším počtem vad.
 
4. Kupující – spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, nicméně prodávající je oprávněn prokázat opak.
 
5. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
 
6. Ustanovení uvedená v čl. III. odst. 2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána; na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním; u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží, nebo v případech uvedených v čl. III.2 odst. 5.
 
III.2 Bližší podmínky reklamace
Při reklamaci zboží je kupující povinen předložit záruční list. Pokud u daného zboží není záruční list vystavován, musí kupující předložit daňový doklad svědčící o zakoupení zboží kupujícím od prodávajícího. Pokud nebude předložen záruční list, resp. daňový doklad, předložen a ani jinak kupující neprokáže nákup zboží od prodávajícího, není prodávající povinen reklamaci vyhovět. 
Zjevné poškození zboží nebo jeho obalu při doručování je třeba ihned řešit s dopravcem a sepsat nesrovnalosti do předávacího protokolu (přepravního listu). Kupující není povinen takovéto zboží od dopravce převzít. Pokud takové zboží přesto převezme, o zjištěném poškození bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího. Kupující před převzetím zboží řádně zkontroluje neporušenost zboží a kompletnost jeho příslušenství a to tak, že zboží před jeho převzetím vybalí a důkladně prohlédne. Okamžik převzetí zboží kupujícím je okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího. Jestliže kupující zboží neprohlédne při převzetí, a/nebo nevyznačí zjevné vady do předávacího protokolu (přepravního listu), nemůže uplatnit nároky ze zjevných vad, a to vyjma případů stanovených kogentně zákonem. 
Reklamaci zboží je oprávněn kupující uplatnit písmeně na adrese EspressoServis s. r. o., se sídlem č.p. 58, 392 01 Zvěrotice. 
Společně s reklamací zašle kupující prodávajícímu zboží. Kupující ve vlastním zájmu zabalí reklamované zboží do vhodného a dostatečně chránícího obalu tak, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození. 
Práva z odpovědnosti za vady zboží se nevztahují zejména na případy, kdy závada nebo poškození vznikla: 
mechanickým poškozením zboží nad rámec běžného používání,
nevhodnými zásahy do přístroje, 
živelnou katastrofou,
elektrickým přepětím či podpětím,
nesprávným užíváním,
užíváním v rozporu s návodem k použití nebo pokyny uvedenými na obalu nebo v záručním listu,
užíváním v rozporu s obecně známými pravidly užívání,
prokazatelně používáním v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo výrobcem určeno nebo které vyplývá z povahy věci,
prokazatelně neodbornou instalací a obsluhou,
pokud předložený záruční list vykazuje zjevné známky provedených změn údajů nebo je-li na zboží odlišné výrobní číslo od toho, jež je uvedeno v záručním listu. 
Odpovědnost prodávajícího za vady se nevztahuje na opotřebení způsobené obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší cenu za vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, u použitého zboží za vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou mělo zboží při převzetí kupujícím. 
Je-li obsahem balení či předmětem koupě spotřební materiál (např. baterie, akumulátor, tisková hlava, lampa projektoru), bývá jeho obvyklá životnost při běžném užívání 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Právo kupujícího – spotřebitele  reklamovat zboží v zákonné záruční lhůtě tím není dotčeno. Kupující – spotřebitel však musí přihlížet ke skutečnosti, že záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nebo jeho dílů způsobené obvyklým užíváním a nelze ji tak zaměňovat s životností. 
Na žádost kupujícího je prodávající povinen poskytnout kupujícímu písemné potvrzení o povinnostech z vadného plnění v rozsahu stanoveném zákonem nebo předat kupujícímu záruční list. Záruční list musí obsahovat název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo prodávajícího. Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení zboží obsahující údaje jako záruční list. Pokud je poskytována delší než zákonná záruční doba, určí podávající podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě. 
Záruka za jakost 
  Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí kupujícím-spotřebitelem, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud není prokázán opak. V případě koupě již použitého zboží poskytuje prodávající záruku za jakost pouze v případě, kdy kupující prostřednictvím prodávajícího zboží pravidelně servisuje. Pravidelným  servisem se rozumí servis minimálně jednou za 3 měsíce počínaje dodáním zboží. V takovém případě činí u použitého zboží záruční doba u kupujícího – spotřebitele rovněž 24 měsíců. Pokud však kupující – spotřebitel přestane v průběhu 24 měsíců zboží pravidelně servisovat, poskytuje se záruka za jakost pouze do doby, kdy kupující přestal zboží pravidelně servisovat. Pro kupujícího–podnikatele činí záruční doba dvanáct měsíců. Tuto dobu je možné prodloužit na dobu 24 měsíců, a to i u použitého zboží, pokud po tuto dobu bude kupující – podnikatel zboží pravidelně servisovat ve shora uvedených intervalech. 
  Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v opravě. V případě výměny zboží v rámci záruční opravy pokračuje původní záruční doba. 
V případě odstoupení od smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu kompletní zboží včetně veškerého příslušenství. 
Pokud má vadu zboží, které bylo prodáno jako použité nebo bylo prodáno se slevou zohledňující jeho nižší kvalitu v době prodeje, má kupující–spotřebitel místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.
Kupujícímu–spotřebiteli musí být reklamace včetně odstranění vady vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jsou splněny kumulativně tyto podmínky: 
kupující uplatní reklamaci a
kupující doručí prodávajícímu kompletní zboží. 
pokud se prodávající a kupující-spotřebitel nedohodnou na delší lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná běžet následující den po uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu–spotřebiteli přiznávají stejná práva jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy. Lhůta 30 dnů není závazná vůči kupujícímu–podnikateli, ve vztazích s kupujícími – podnikateli platí lhůta pro vyřízení reklamace 60 dnů.
Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu veškerou součinnost potřebnou k ověření existence reklamované vady a k jejímu odstranění. 
 Kupující je povinen předat zboží do reklamačního řízení kompletní. V případě, že kupující nedodá zboží kompletní a jeho kompletnost je nezbytná ke zjištění existence reklamované vady a/nebo k jejímu odstranění, běh lhůty pro vyřízení reklamace začíná až dodáním chybějících částí. Do té doby není prodávající povinen reklamaci vyřídit.  
Kupující-spotřebitel má právo na úhradu účelně vynaložených nákladů na uplatnění reklamace, přičemž jsou tyto náklady chápány jako nejnižší možné. Jedná se zejména o poštovné za zaslání reklamovaného zboží. Kupující-spotřebitel o proplacení těchto nákladů musí požádat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od konce lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění. Kupující – podnikatel toto právo na úhradu vynaložených nákladů nemá. 
Prodávající je oprávněn odmítnout přijetí zboží do reklamace, pokud je zboží znečištěno nebo jsou znečištěny jeho součásti nebo pokud zboží není kompletní. 
O vyřízení reklamace prodávající informuje kupujícího písemně, SMS, e-mailem nebo telefonicky. Pokud bylo zboží zasláno přepravní službou, bude po vyřízení zasláno na adresu kupujícího. 
V případě nevyzvednutí reklamovaného zboží ze záruční opravy do 2 měsíců od uplynutí doby, kdy záruční oprava byla vyřízena, pokud prodávající kupujícího k vyzvednutí zboží vyzve, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč za každý započatý den prodlení s vyzvednutím zboží. Toto ujednání se týká rovněž smluv o dílo.  
Ustanovení tohoto čl. III.2 odst. 1-6, 8, 9 posl. odst., 10,13, 14, 16 a 18 se vztahují rovněž na kupujícího – podnikatele. 
 
IV. Právo na odstoupení od smlouvy v zákonné lhůtě
 
1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující – spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Formulář pro odstoupení od smlouvy je možné si stáhnout zde:https://eshop.espressoservis.cz/privacy-policy
 
2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci, a kupující v něm uvede, že odstupuje od smlouvy.
 
3. Odstoupení od kupní smlouvy musí kupující zaslat na adresu sídla prodávajícího.
 
4. V případě, že kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 
5. Kupující v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno nebo použito tak, že není možné zboží považovat za nepoužité), musí kupující poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Toto ujednání se týká zejména situace, kdy kupující použije kávovar a v důsledku toho není možné kávovar prodat dalšímu zákazníkovi jako nový, či pokud kupující otevře balení kávy
 
6. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.
 
7. Kupující není oprávněn od smlouvy odstoupit ani požadovat výměnu zboží rovněž v těchto případech:  
 (i) u zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i u zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
(ii) u zboží, které bylo dodáno v zavřeném obalu, který kupující otevřel a z hygienických či zdravotních důvodů jej není možné vrátit zpět; vztahuje se zejména na kávu.
Toto ustanovení se týká jak případů odstoupení od smlouvy dle § 1829 a násl. obč zák, tak i případů odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží, včetně případů odpovědnosti za vady (za jakost) v záruční době.
 
8. Ustanovení tohoto čl. IV. se použijí na smlouvu o dílo přiměřeně s těmito výjimkami:
a) kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy o dílo, pokud byla smlouva splněna prodávajícím před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Prodávající je oprávněn započíst s opravou okamžikem, kdy mu bude zařízení doručeno. 
b) kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy o dílo, pokud práce mají proběhnout v místě určeném kupujícím. 
V. Evidence tržeb
 
1. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
 
2. Prodávající vystavuje účtenky dle zákona o evidenci tržeb v elektronické podobě zasílané emailem či v papírové podobě v závislosti na zvolené platební metodě a způsobu přepravy.
VI. Ochrana osobních údajů
 
1. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn zpracovávat a shromažďovat jeho osobní údaje, a to pouze v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy, které kupující sám dodá prodávajícímu v souvislosti se smlouvou, a to pouze po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy. Žádné jiné osobní údaje kupujícího zpracovávány nebudou. Toto ujednání se týká jak kupujícího – podnikatele tak i spotřebitele a vztahuje se jak na kupní smlouvy, tak i na smlouvy o dílo. Pokud kupující provede registraci své osoby v systému prodávajícího, je oprávněn zpracovávat a shromažďovat osobní údaje kupujícího po dobu do ukončení registrace. Kupující je oprávněn registraci kdykoliv bez sankce ukončit. Pokud by kupující ukončil registraci, ale prodávající by potřeboval zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu nezbytném k plnění smlouvy, je prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího po dobu nezbytně nutnou k plnění smlouvy.
VII. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku
 
1. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. Toto ujednání se týká jak kupujícího – podnikatele tak i spotřebitele a vztahuje se jak na kupní smlouvy, tak i na smlouvy o dílo.
VIII. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies
 
1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo společností prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Zejména kupující souhlasí s tím, že bude oslovován prodávajícím k uzavření servisní smlouvy.
 
2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.
 
3. Tato ujednání v čl. VIII se týkají jak kupujícího – podnikatele tak i spotřebitele a vztahuje se jak na kupní smlouvy, tak i na smlouvy o dílo.
IX. Závěrečná ustanovení
 
1. Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím shora uvedených internetových stránek, či elektronické adresy info@espressoservis.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Toto ujednání se týká jak kupujícího – podnikatele tak i spotřebitele a vztahuje se jak na kupní smlouvy, tak i na smlouvy o dílo
 
2. V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce a postupovat dle pravidel tam uvedených. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách České obchodní inspekce. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr